Monitoring Verticillium vlas

Om het belang van de ziekte in de drie regio’s te beoordelen en de cyclus van de schimmel beter te begrijpen, werden in 2020 en 2021 150 vlaspercelen geselecteerd bij landbouwers in de drie regio’s (300 percelen in totaal). Gewasinformatie zoals variëteit, bemesting, ziektebehandelingen, bodemtextuur, pH en grondbewerking, stro- en vezelopbrengst, enz. werd verzameld via vragenlijsten bij de landbouwers. Er werden ook grondstalen verzameld en geanalyseerd op sporen van V. dahliae. De gegevens werden verzameld in de online tool Vecmap, een platform voor uitwisseling tussen partners in de drie regio’s. De gegevens werden vervolgens statistisch verwerkt om (1) de impact van controlejaar, teeltfactoren, bodem- en ziektekenmerken op de opbrengst (stro en vlasvezel) te beoordelen, en (2) de impact van teeltfactoren, bodem- en jaarkenmerken op het Verticilliumgehalte in de bodem. Uit deze analyses bleek dat er een sterk jaareffect was, voornamelijk door de zeer verschillende klimatologische omstandigheden in 2020 en 2021. Bovendien waren bodems met een lichtere textuur ( in de regio Vlaanderen) gevoeliger. Er werd een negatief effect van het Verticilliumgehalte op de vezelopbrengst waargenomen. Dit effect werd echter niet waargenomen voor de opbrengst stro. De hoeveelheid Verticillium werd beïnvloed door de aanwezigheid van aardappelen in de rotatie vóór de teelt van vezelvlas. De aanwezigheid van aardappel verhoogde het aantal inoculum zonder zelf grote schade op te lopen. Om het verband tussen de besmettingsgraad van de bodem en de tijdens het roten van vlas waargenomen symptomen te beoordelen (dosis-responsanalyse), werden beoordelingen van de symptomen uitgevoerd. Aan de hand van de verzamelde gegevens werd een statistisch model opgesteld waarin de waarschijnlijkheid van Verticillium-symptomen werd uitgedrukt als functie van de hoeveelheid Verticillium in de bodem. Volgens dit model is een DNA-concentratie van de schimmel van 1000 fg/g grond (overeenkomend met ~5 microsclerotia) het omslagpunt waarboven de schade significant wordt. Onderstaande kaart geeft een indeling van de besmettingsgraad van de genomen bodemstalen.